Domov pro seniory - podmínky pro přijetí

Přijetí klienta do domova pro seniory je možné při splnění uvedených podmínek:

  • žadatel patří do cílové skupiny, které je poskytovaná sociální služba určena
  • zájemce žádá o takovou sociální službu, kterou domov pro seniory poskytuje
  • domov pro seniory má dostatečnou kapacitu k poskytnutí požadované sociální služby
  • žadatel si podal platnou žádost a doložil k ní všechny požadované přílohy
  • jeho zdravotní stav se nevylučuje s poskytnutím sociální služby

  • Podaná žádost (včetně tiskopisu Vyjádření lékaře) je nejdéle do 30 dnů od jejího přijetí zpracována. V případě, že zájemce splňuje podmínky přijetí do Domova a je volné místo, vyzve ho sociální pracovník k nástupu. Není-li volná kapacita, je zájemci toto písemně sděleno a současně je informován, že byla jeho žádost zařazena do pořadníku žadatelů. Žadatel je písemně vyrozuměn i v případě neschválené žádosti.

    Pořadník žadatelů je sestaven dle data došlé žádosti.  Při umístění žadatele do Domova se hodnotí zejména potřebnost dle hlediska nepříznivé sociální situace a míry závislosti na pravidelné pomoci a podpoře jiné fyzické osoby z důvodu jejího dlouhodobě nepříznivého zdrvotního stavu. Dále se přihlíží k typu požadovaného pokoje, datu podání žádosti, výši příspěvku na péči, věku žadatele a ke zdravotnímu stavu.


    Kde nás najdete?