Domov pro seniory - poslání, cíle

Poslání

Posláním našeho domova pro seniory je zajistit prostřednictvím pobytové služby důstojné a bezpečné zázemí, nahrazující domácí prostředí občanům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují pomoc a podporu při zvládání běžných denních činností.

Cíle

Strategické cíle Domova

 • neustálé zvyšování kvality poskytované péče
 • průběžné vylepšování prostředí Domova
 • zajistit finanční stabilitu organizace
 • stabilizovat a rozvíjet lidské zdroje organizace
 • podpora dobrovolnictví
 • Konkrétní střednědobé cíle na období 2021 - 2026

 • oprava střechy
 • rekonstrukce plynové kotelny
 • rekonstrukce koupelen na pokojích klientů
 • průběžné vylepšování prostředí Domova 
 • neustálé zvyšování kvality poskytované péče
 • zajistit finanční stabilitu organizace
 • podpora dobrovolnictví a studijních praxí
 • rozvoj a rozšíření ergoterapie a aktivizace klientů

 • Principy poskytování služby

  • dodržování lidských práv a respektování osobnosti každého klienta služby
  • individuální přístup - snaha o přizpůsobení služby potřebám jednotlivých klientů
  • týmová práce - dobré vztahy na pracovišti
  • profesionalita, odbornost - průběžné zvyšování kvalifikace personálu
  • spolupráce s rodinami klientů
  • podpořit klienty v co nejdelší nezávislosti na službách, prodloužit jejich soběstačnost
  • podporovat pocit bezpečí obyvatel, snižovat následky nepříznivé životní situace
  • napomáhat adaptaci obyvatel na nové prostředí

  Cílová skupina

  • osoby, které mají sníženou soběstačnosti zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, jsou opuštění a hrozí jim sociální vyloučení
  • věková struktura cílové skupiny:

   - mladší senioři (65 - 80 let)
   - starší senioři (nad 80 let)

  Kde nás najdete?